Historia 

Des de 1967 ADALMO treballa per i per a la conservació del medi ambient de les Illes Balears.

A finals dels 60, amb l’evolució de la indústria del serveis a Mallorca, el sector dels residus va patir un increment natural que va comportar la necessitat d’establir sistemes de recollida i tractaments específics per als residus produïts per aquest nou sector industrial.

Per aquest motiu, ADALMO va dividir la seva activitat de negoci en tres àrees:

  • Ferralles, metalls i material procedent de demolicions i desguassos industrials. Peces de oxitall, despuntament de bigues, xapa, vehicles descontaminats, etc. arriben a les instal·lacions de l’empresa, reben un correcte tractament i després són enviats a través de contenidors i vaixells a pes a diferents punts d’Europa per al seu reciclatge.
  • Residus perillosos: Des del 1997 ADALMO té l’autorització per a la recollida i condicionament de dissolvents, envasos contaminats, tòner, bateries, entre d’altres. A més a més, ADALMO disposa d’una de les primeres autoritzacions per realitzar desamiantats.
  • Residus sanitaris: Des de 2010 ADALMO es converteix en gestor de residus sanitaris del grup I i ??II. El 2011 passa a gestionar el transport, recollida i tractament de residus sanitaris del grup III (tallants i punxants i altres residus procedents d’hospitals i clíniques)

Compromisos

Quan ADALMO adquireix la responsabilitat d’obtenir autorització per a la gestió de residus, adquireix un compromís de respecte i protecció al medi ambient, i de seguretat i salut de l’equip humà que treballa a l’empresa.

Per mantenir aquest compromís, ADALMO ha desenvolupat i implantat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i de Seguretat i Salut basat en les normes UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 14001 i OHSAS 18001, respectivament.

Els compromisos de ADALMO són:

Respecte per l’entorn en què es desenvolupa la seva activitat.
Avaluació, identificació i correcció d’aspectes tècnics que li permeten ratificar el seu compromís amb la política mediambiental, de seguretat i de salut.

Control de processos que garanteixin la màxima eficàcia. Creació, avaluació i correcció de manuals de sistema de gestió.

Satisfacció de clients.

Seguiment i comunicació constant amb el client per tal de determinar de manera anticipada les necessitats dels mateixos i millorar cada un dels serveis oferts.

Política integrada de qualitat, medi ambient,
seguretat i salut

Missió:
Oferir un servei integral de tractament de residus industrials, complint els més alts estàndards de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient.

Visió:
Integrar als clients i proveïdors en el compromís de la protecció ambiental i dels individus, en què es fomenti: la conservació de l’entorn on es desenvolupen les activitats, la correcta gestió de residus, la minimització dels riscos i la prevenció de la contaminació.

Objectius:
Complir íntegrament amb les necessitats dels clients i garantir la seva satisfacció.

Millorar la qualitat de servei, fomentant un bon ambient de treball i esperit de participació.

Complir amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de medi ambient i de seguretat i salut, així com amb tots aquells altres requisits que l’empresa subscrigui i altres reglamentacions que li siguin d’aplicació.

Prendre de referència aquesta política per a l’establiment i verificació periòdica dels objectius de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

Prevenir els danys i deteriorament de la salut dels treballadors dels centres, així com d’altres parts interessades, adoptant les mesures necessàries en el desenvolupament de l’activitat.

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com