Residus sanitaris

Gestió de residus sanitaris

Qualsevol tipus de material generat en activitats d’atenció a la salut, ja sigui assistencial, preventiva i/o d’investigació, es considera residu sanitari a partir del moment en què es rebutja. La gestió dels residus basada en un alt nivell de protecció del medi ambient constitueix una prioritat per ADALMO.

Per a la gestió dels residus del Grup I i ??II, ADALMO compta amb l’autorització RS/G-124.10/CAIB. I per als residus biosanitaris del grup III ADALMO té la seva pròpia planta de tractament i l’autorització nombre 04G01000000005668 i el NIMA 0700000002, expedides totes dues per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern dels Illes Balears.

Potencials clients:

Entre els clients que requereixen dels serveis de gestió de residus sanitaris estan, entre altres, hospitals, clíniques i policlíniques, dentistes, consultes, mèdiques privades, tatuadors, veterinaris.

Tipus de residus

La classificació de residus sanitaris, d’acord al Decret 136/1996, de 5 de juliol, pel qual s’estableix la normativa d’ordenació de residus sanitaris, és:

  • Grup I. Són residus assimilables a urbans com paper, cartró, envasos lleugers, etc.
  • Grup II. Són els residus sanitaris no específics derivats de l’activitat sanitària i que no estan inclosos en el grup anterior com a tals, ja siguin cures, guixos, materials d’un sol ús, etc.
  • Grup III. Són residus sanitaris específics a què se’ls ha d’aplicar mesures especials de prevenció en la manipulació, recollida, emmagatzematge, transport i eliminació. S’inclouen residus sanitaris infecciosos procedents tant d’humans com d’animals. S’inclouen material tallant i punxant, sang, hemoderivats, cultius reserves, etc. En aquest grup també comprèn els residus citostàtics i citotòxics.

Procés

Un cop assolit l’acord amb el client, ADALMO proveeix de contenidors de residus biosanitaris per al seu ús. Disposam de contenidors de Grup III que abasten des d’un litre fins als 60 litres, per tal d’adaptar-nos a les diferents necessitats dels nostres clients. Quant a Grup II, subministram bosses homologades per al seu emmagatzematge i transport. Paral·lelament, ADALMO lliurament etiquetes homologades de senyalització de contenidors, element imprescindible per complir amb la legislació vigent en matèria de residus. Un cop el contenidor està ple o bé ha expirat el termini màxim legal per al seu ús, un operari de ADALMO retira el residu del client per transportar-lo a les nostres instal·lacions centrals ubicades a l’Àrea Empresarial Ses Veles, a Bunyola. S’emmagatzemen en fred fins que són esterilitzats en la nostra autoclau. Mitjançant l’aplicació de pressió i temperatura en forma de vapor, el contingut de l’envàs de residus sanitaris es inertitza, assegurant la innocuïtat dels contenidors un cop acabada l’operació. Posteriorment, els contenidors són triturats per tal de reduir el seu volum i en un autocompactador es tracten tèrmicament a la planta incineradora de Son Reus.

A fi d’assegurar la màxima sostenibilitat de l’operació, tots els efluents generats són tractats per una depuradora pròpia per tal d’assegurar els estàndards ambientals fixats per la legislació vigent.Depósitos grandes para residuos del grupo III: Residuos sanitarios infecciosos procedentes de humanos o animales, material punzante, sangre y hemoderivados en forma líquida, vacunas, cultivos y reservas, restos de medicametos y residuos citostáticosDepósitos grandes para residuos del grupo III: Residuos sanitarios infecciosos procedentes de humanos o animales, material punzante, sangre y hemoderivados en forma líquida, vacunas, cultivos y reservas, restos de medicametos y residuos citostáticosDepósitos de 1, 2 y 5 litros para residuos del grupo III: Residuos sanitarios infecciosos procedentes de humanos o animales, material punzante, sangre y hemoderivados en forma líquida, vacunas, cultivos y reservas, restos de medicametos.Depósitos de 5 y 10 litros para residuos del grupo III: Residuos sanitarios infecciosos procedentes de humanos o animales, material punzante, sangre y hemoderivados en forma líquida, vacunas, cultivos y reservas, restos de medicametos y residuos citostáticos

© ADALMO · Teléfono (+34) 971 60 64 70 · Fax (+34) 971 60 64 14 · info@adalmo.com